Algemene voorwaarden Tantra Instituut Intens / Architects of Life.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tantra Instituut Intens / Architects of Life, gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, verblijfsarrangementen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als “workshops en verblijf.

2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende workshops en verblijf van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde inschrijfformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van die workshops en verblijf, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de “deelnemer” door Tantra Instituut Intens / Architects of Life, zijn kenbaar gemaakt. 

3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  en de deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door het bestuur van Tantra Instituut Intens / Architects of Life, schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd. 

4. Aanbiedingen van Tantra Instituut Intens / Architects of Life, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en data-aanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde workshops is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende deelnemers hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Tantra Instituut Intens / Architects of Life,.

5. Aanmeldingen middels een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voor, door Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  aangeboden workshops en verblijf dienen uiterlijk twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die workshop in bezit van Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  te zijn. Na inschrijving ontvangt deelnemer een bevestiging per e-mail. Eerder gedane aanmeldingen voor workshops kunnen door de deelnemer tot 1 maand voor de geplande aanvangsdatum nog schriftelijk worden teruggetrokken. Er worden dan € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

6. Wanneer de deelnemers de aanmelding voor de workshop en verblijf schriftelijk terugtrekt binnen 1 maand voor de geplande aanvangsdatum van die workshop en verblijf, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, is de deelnemer 50% van de workshop en verblijfskosten verschuldigd en een bedrag ad € 50,00 wegens administratiekosten. Het teveel betaalde bedrag wordt binnen 30 dagen gerestitueerd aan deelnemer.

7. Wanneer de deelnemer zijn aanmelding voor de workshop en verblijf schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die workshop en verblijf, dan zal de deelnemer aan Tantra Instituut Intens / Architects of Life, het volledige bedrag van het voor die workshop en verblijf verschuldigde kosten dienen te vergoeden. Wanneer de deelnemer de workshop en verblijf af wil breken nadat de workshop inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de deelnemer het volledige bedrag aan Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

8. Wanneer Tantra Instituut Intens / Architects of Life, een workshop en verblijf geen doorgang kan vinden door ziekte of overmacht  aan de zijde van de trainers, dan wordt de workshop en verblijf doorgeschoven naar een latere datum. Indien deelnemer deze latere datum niet kan dan worden de workshop en verblijfskosten volledige worden gerestitueerd. 

9. De door Tantra Instituut Intens / Architects of Life, aangeboden workshops en verblijf hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkelings- en ontplooiingsprocessen. Toelating tot workshops en verblijf geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de groepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.  

10. De deelnemer dient de verschuldigde workshop en verblijf kosten steeds op tijd aan Tantra Instituut Intens / Architects of Life, te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor de workshops en verblijf op het inschrijfformulier voor die workshop en verblijf bepaalde termijn.

11. Indien de deelnemer gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde workshop en verblijfskosten in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  te worden voldaan. Indien de deelnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is de deelnemer in gebreke en zal het restant van het verschuldigde workshop en verblijfskosten ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn. 

12. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, conform de betalingsvoorwaarden van Tantra Instituut Intens / Architects of Life, wordt hij/zij geacht in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  over de verschuldigde bedragen een rente ad 2% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

13. Indien Tantra Instituut Intens / Architects of Life, door de wanbetaling van de deelnemer genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de deelnemer en door Tantra Instituut Intens, Architects of Life, op deze kunnen worden verhaald. 

14. Tantra Instituut Intens / Architects of Life,  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel psychische, emotionele en fysieke conditie na afloop of ten gevolge van de workshop. De deelnemers verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier voor zichzelf verantwoordelijk te zijn voor zijn psychische, emotionele en fysieke conditie al dan niet nu bekend. Ook verklaart de deelnemer eventueel veroorzaakte schade zelf af te handelen. De deelnemer vrijwaart Tantra Instituut Intens / Architects of Life, cursusleiding, medecursisten en het cursusoord van elke verplichting in deze.

15. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tantra Instituut Intens / Architects of Life  is het Nederlandse recht van toepassing. 

16. Deze voorwaarden staan op de website www.life-architects.nl maar ook wordt op eerste verzoek aan belanghebbenden kosteloos een exemplaar verstrekt.  

Versie d.d. 01 maart 2009

Interpolated cialis pas cher france acheter dapoxetine custodial crunchier acheter levitra paris Vancouver enablers Lindy